Hirdetés óvodai dadus-takarító állás betöltésére

Liceul Unitarian „Janos Zsigmond” din Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea de posturi contractuale, în cadrul instituţiei.

Îngrijitor copii - bonă - posturi contractuale pe perioadă nedeterminată.

Concursul se va desfăşura la sediul Liceului Unitarian „Janos Zsigmond” din Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, Nr.9. 

Candidaţii vor susţine o probă practică şi un interviu astfel:

 • Proba practică prin care va fi testată capacitatea de îndeplinire a sarcinilor descrise în fişa postului şi se va desfăşura în data de 31.10.2022 ora 07:00 – 15:00 la sediul Liceului Unitarian „Janos Zsigmond”
 • Interviul prin care vor fi evaluate abilităţile de comunicare şi motivaţia candidaţilor, se

va desfăsura în data de 31.10.2022, ora 15:00 la sediul Liceului Unitarian „Janos Zsigmond”

 

Condiţii generale de participare:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Condiţii Specifice de participare la concurs sunt:

- nivelul studiilor: Medii;

- vechime în domeniu necesar ocupării postului – min. 2 ani;

- abilităţi de comunicare (scris şi vorbit) în limba română respectiv maghiară;

Atribuţii şi responsabilităţi:

 1. Îngrijirea copiilor şi asigurarea securităţii acestora:
 • Să dea dovadă de afectivitate faţă de copii;
 • Primeşte copiii dimineaţa şi asigură securitatea lor până la sosirea educatoarei;
 • Supraveghează copiii şi îi ajută la toaletă şi la spălat, fiind responsabilă de siguranţa lor;
 • Ajută copiii la masă cu educatoarele;
 • Ajută copiii la îmbrăcat şi încălţat;
 • Însoţeşte copii la diverse plimbări în parcuri şi zone de agreement, fiind responsabilă de siguranţa copiilor;
 • Învaţă şi încurajează copii să urmeze regulile de bază de igienă şi de curăţenie;
 • Încurajează copii pentru a avea un comportament corect;
 • Are grijă de igiena personală a copiilor;
 • Urmăreşte principiile de igienă alimentară, verifică termenul de garanţie a alimentelor oferit copiilor;
 • Este la curent cu alergiile copilului şi evită contactul acestuia cu alimente declanşatoare de alergii;
 1. Gestionarea bunurilor:
 • Răspunde de păstrarea bunurilor din sălile de grupă, sala de masă, holuri, grup sanitar, debarale, curte, spaţii de joacă;
 • Depozitează în mod organizat jucăriile şi echipamentele copiilor;
 • Preia materialele de curăţenie săptămânal sau ori de câte ori este nevoie de ele;
 • Răspunde de bunurile personale ale copiilor, educatoarelor,  a tuturor persoanelor aflate în sala de grupă, holuri, vestiare (îmbrăcăminte, încălţăminte, genţi, etc.);
 1. Efectuarea lucrărilor de îngrijire a sectorului:
 • Asigurarea curăţeniei corespunzătoare a spaţiilor de învăţământ;
  • Aspirarea prafului;
  • Ştergerea prafului de pe mobilier, flori, calorifere, pervazuri, etc;
  • Măturarea spaţiilor care nu se aspiră;
  • Spălat geamuri, uşi, mobilier, faianţă, gresie;
  • Dezinfecţia jucăriilor şi a mobilierului (săptămânal);
 • Dezinfecţia grupurilor sanitare zilnic (W.C.-uri, chiuvete, faianţă, gresie);
 • Îngrijeşte florile din sălile de grupă, holuri şi din curte;
 • Păstrează curate zonele de acces ale copilului: bucătărie, loc de joacă, dormitor, baie;
 • Face patul şi schimbă lenjeria în mod periodic sau când este murdară;
 • Curăţă şi sterilizează, după caz, echipamentele necesare alimentaţiei, întreţine curate şi igienizate obiectele folosite de copii;
 • Asigură curăţenia aparatelor de joacă, din spaţiile de joacă şi din curtea grădiniţei;
 • Execută mici lucrări de reparaţii;
 • În funcţie  de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii.;
 1. Conservarea bunurilor:
 • Controlează zilnic uşile, geamurile, mobilierul, centrala termică, robinetele, W.C.-le şi semnalează defecţiunile constatate administratorului, muncitorului de întreţinere al Liceului Unitarian János Zsigmond;
 • Notează în caietul de sarcini pentru administrator, muncitorul de întreţinere defecţiunile constatate şi lucrările de reparaţii sau întreţinere care necesită a fi efectuate;

 COMPORTAMENTUL ŞI CONDUITA

 • să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi faţă de colegi;

să manifeste respect faţă de copilul preşcolar, care are nevoie de ocrotire, supraveghere, dragoste şi sensibilitate.

Dosarele de concurs  se pot depune până la data de 21.10.2022  ora 16.00 la sediul Liceului Unitarian „Janos Zsigmond”, Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 9, secretariat

Date contact: tel.:0264-598043, 0786036525

email:liceul.unitarian@yahoo.com  şi vor conţine următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs, adresată instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul de studii;
 • copia carnetului de muncă  sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Aceasta trebuie sa conţină in clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii;
 • curriculum vitae;

Pentru verificarea conformităţii copiilor cu originalul, actul de identitate şi documentele care atestă studiile absolvite vor fi prezentate şi în original.

 Comisia de concurs va  selecta  dosarele depuse pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare. Doar candidaţii declaraţi admişi în urma acestei selecţii pot participa la proba practică.

Calendarul desfăşurării concursului
 8.10. 2022 -21.10 2022 ora 16.00 - Depunerea dosarelor de concurs la Secretariat
 21.10-31.10 ora 16:00 - Verificarea documentelor din dosar şi afişarea rezultatelor selecţiei
 31.10.2022  intervalul orar 07:00 - 15.00 - Proba practică/interviu - sediul Liceului Unitarian „Janos Zsigmond”

01.11. 2022 ora 10:00 – Afişarea rezultatelor

01.11. 2022 ora 16:00 – Depunerea contestaţiilor

02.11.2022 ora 10:00 – Afişarea soluţionării contestaţiilor

02.11.2022 ora 10:00 – Afişarea rezultatelor finale   

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la telefon 0264-598043.