450 éves az iskola

A tudás és az élő hit iskolája

MUSIS ET VIRTUTIBUS

Az Unitárius Kollégium Erdély egyik legrégibb ismert (és elismert) iskolája, amely a legnehezebb időkben is esélyt adott a tanulásra –  felekezetre való tekintet nélkül. Mindenkor a tolerancia, a nyitottság, a tudás és az élő hit jegyében oktatott és nevelt több évszázadon keresztül.

Az 1557-ben alapított kolozsvári Unitárius Kollégium a XVI. században szentesített erdélyi tolerancia eszméjének a szószólója volt, s ennek örökségéből fakadóan szolgálta és szolgálja ma is az erdélyi és az egyetemes magyar tudományosságot, valamint az európai szellemiségű művelődést.  

Első patrónusai Izabella királyné és fia, János Zsigmond (II. János), az az erdélyi fejedelem, aki az 1568. január 6-án Tordán kimondott vallási türelem és vallásszabadság törvényének is védnöke volt. Az iskola szellemiségének formálódásában nagy szerepe volt az egyházalapító Dávid Ferencnek, a szabad  gondolkodás egyik erdélyi meghonosítójának.  

Itt tanult (némelyikük azután itt is tanított) a magyar irodalom, a magyar művelődéstörténet és tudománytörténet sok jelentős személyisége, többek között Brassai Sámuel, Kriza János, Berde Mózes, Bölöni Farkas Sándor, Mikó Imre, Kővári László, Pákei Lajos, Balázs Ferenc, Szabédi László, Sánta Ferenc és mások.  

A kommunizmus ideje alatt államosított iskola a rendszerváltást követő első években (1993-ban) indult újra, s felvállalta a több évszázados nemes hagyományok folytatását és ápolását.

Az elmúlt közel két évtizedben az egyház és az iskola munkaközössége sikeresen teremtette meg az oktatás feltételeit (az épület felújítása és bővítése, száz férőhelyes bentlakás, étkezde létrehozása révén) és magát az országosan is kiemelkedően eredményes oktatást. Ennek fontos része a faluról és a szórványból származó tehetségek felkarolása, ösztöndíjas támogatása, a tudatos és módszeres tehetséggondozás. A keresztény értékrenden alapuló nevelés, a több évszázados múlt, az egymásra figyelés, a szeretet sajátos szellemiséggel gazdagít mindenkit, aki része ennek a közösségnek. A tudás és a szilárd értékrend nem jelent bezárkózottságot: a Kollégium közössége nyitott, derűs és versenyképes.

A János Zsigmond Unitárius Kollégiumnak alapvető célja olyan értelmiségiek formálása, akik a magas fokú szakmai kompetencia mellett felvállalják az egyetemes magyar értékek megőrzését és gyarapítását, ezért oktatói munkája mellett ennek a lelkületnek a kialakítása is megkülönböztetett hangsúlyt kap. Az iskola homlokzatára vésett „MUSIS ET VIRTUTIBUS” szellemében most is olyan pedagógusok oktatnak és nevelnek, olyan diákok tanulnak a MÚZSÁK ÉS ERÉNYEK otthonában, akik hisznek abban, hogy az életben nemcsak a felhalmozott tudás jelent felbecsülhetetlen értéket, hanem a lelki-szellemi épség és az erkölcsös magatartás is.  

A legfontosabb kitüntetés számunkra, hogy 2011 júniusában az iskola megkapta a Magyar Örökség díjat. Céljaink megvalósításában segít az unitárius lelkiség, amely arra törekszik, hogy családias közösséget teremtsen, és hogy megbecsülje mindenki sajátos adottságait. Ez a szándék megkívánja az egyenes, szavatartó, figyelmes, az igazságok elfogadására nyitott magatartást, önfegyelmet és derűt, személyes odaadást és szolidaritást, egymás munkájának értékelését.  

Popa Márta
igazgató